MC Song ngữ

MC song ngữ (Bilingual MC) là nghề có tần số xuất hiện cao, tại các sự kiện có sự hiện diện của khách nước ngoài.

Có khi MC song ngữ Anh Việt phải đảm nhiệm việc dịch Anh Việt, Việt Anh trên sân khấu. Lúc đó, bản lĩnh và khả năng dịch của MC song ngữ phải thực sự tốt.

Có thể phân nhóm các tình huống như sau:

1.Nếu khách hàng cần 70% dẫn chương trình và 30% dịch Anh Việt, Việt Anh, thì nên chọn MC song ngữ Anh Việt.

2.Nếu khách hàng cần 30% dẫn chương trình và 70% dịch Anh Việt, Việt Anh, thì nên chọn Phiên dịch viên chuyên nghiệp có khả năng dẫn chương trình tốt.

3.Nếu khách hàng cần 50% dẫn chương trình và 50% dịch Anh Việt, Việt Anh, thì nên chọn giải pháp 1 MC và 1 Phiên dịch viên chuyên nghiệp.

4.Nếu khách hàng cần một người có khả năng dẫn và phỏng vấn/ trò chuyện cùng diễn giả trong các tình huống talkshow hay panel discussion, thì nên chọn một Host vừa có khả năng dẫn dắt, vừa có tư duy của người điều phối và khả năng phiên dịch tốt.

Quý vị chưa xác định được sự kiện của mình cần MC song ngữ, hoặc Phiên dịch viên chuyên nghiệp, hay Host, hãy liên lạc với chúng tôi để có sự tư vấn chính xác từ AKT – A Key Team – một đội ngũ đã trải qua hơn 3.000 sự kiện thành công. 

Your event will be in safe hands. Sự kiện của quý vị sẽ được giao cho một đội ngũ đáng tin cậy.

Các dự án mới nhất
Đã thực hiện
  • Sự kiện: MC song ngữ Lễ hội khinh khí cầu quốc tế Việt Nam lần thứ nhất (VHABF 12)
    Thời gian: 29/8/2012-3/9/2012
    Địa điểm: Bình Thuận
  • Sự kiện: MC song ngữ Lễ đón dòng dầu khí đầu tiên từ mỏ Tê Giác Trắng
    Thời gian: 16/09/2011
    Địa điểm: TP. Hồ Chí Minh