Tài liệu tham khảo

tai lieu

Medical terms_N2W

Medical Terms From N to W STT Word part of speech Meaning 1 nausea noun sự buồn nôn 2 navel

tai lieu

Medical terms_D2M

Medical Terms From D to M STT Word part of speech Meaning 1 Decongestant Adj/noun (thuốc) có tác dụng thông

tai lieu

Medical terms_A2C

Medical terms From A to C STT Word part of speech Meaning 1 abdomen noun bụng 2 abdomenal adj Vùng