Translators - Interpreters - Trainers in Vietnam

Dịch lần lượt là gì ?

Phiên dịch lần lượt là hình thức phiên dịch trong đó người nói phát ngôn một câu / đoạn và dừng lại để người dịch chuyển ý sang ngôn ngữ đích. Hình thức phiên dịch này còn được gọi là phiên dịch nối tiếp. Với hình thức phiên dịch này, người phiên dịch đôi khi có thể ngắt lời người nói và yêu cầu làm rõ, để đảm bảo độ chính xác. Người phiên dịch có thể thảo luận trước với người nói về nội dung bài phát biểu, độ dài của câu để đảm bảo tính hiệu quả.

Phiên dịch lần lượt đòi hỏi thông dịch viên phải ghi nhớ trong thời gian ngắn và có kỹ năng ghi chú nhanh, để có thể truyền tải nội dung của bài phát biểu với kết quả tốt nhất.

This post is also available in: English