Translators - Interpreters - Trainers in Vietnam

Giải mã các từ viết tắt trong Tiếng Anh

GIẢI MÃ CÁC TỪ VIẾT TẮT TRONG TIẾNG ANH
(Kiến thức cần thiết cho dịch thuật)

Chữ viết tắt Nghĩa tiếng Anh Nghĩa tiếng Việt
AFTA Asean Free Trade Association Khu vực mậu dịch tự do Asean
APEC Asia-Pacific Economic Corporation (*) Hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương
ASEAN the Association of South-East Asian Nations Hiệp hội các nước Đông Nam Á
AWB Airway Bill Vận đơn hàng không
B/L Bill of ladding Vận đơn (đường biển)
BCC Business Cooperation Contract Hợp đồng hợp tác kinh doanh
BIA Bilateral Investment Agreement Hiệp định đầu tư song phương
BOT Build – Operate – Transfer Xây dựng – Chuyển giao – Khai thác (loại hình đầu tư)
BTA Bilateral Trade Association Hiệp định thương mại tự do song phương
C/I Certificate of Insurance Giấy chứng nhận bảo hiểm
C/O Certificate of Origin Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa
C/P Charter Party Hợp đồng thuê tàu chuyến
COC Chamber Of Commerce Phòng thương mại
COR Cargo Outturn Report Biên bản dỡ hàng, giấy chứng nhận hàng hư hỏng
D/A Documents Against Acceptance Người mua chấp nhận thanh toán để nhận được bộ chứng từ
D/O Delivery Order Lệnh giao hàng
D/P Documents Against Payment Người mua chấp nhận thanh toán ngay để nhận hàng hóa
DOC Deparment Of Commerce Bộ thương mại (Mỹ)
DTT Double Taxation Treaty Hiệp định chống đánh thuế 2 lần
ECM European Common Market Thị trường chung châu Âu
EEC European Economic Community Cộng đồng kinh tế châu Âu
EFTA the European Free Trade Association Hiệp hội thương mại tự do châu Âu
ESCAP Economic and Social Commission for Asia-Pacific Ủy ban kinh tế-xã hội châu Á-TBD (LHQ)
ETA Estimated Time of Arrival Ước tính thời gian tàu đến
ETD Estimated Time of Delivery Ước tính thời gian giao hàng
EU Europe Union Liên minh châu Âu
FAO Food and Agricultuere Organization Tổ chức lương-nông thế giới
FCT Forwarder’s Certificate of Transport Giấy chứng nậhn vận tải của người giao nhận
FDI Foreign Direct Investment Đầu tư trực tiếp nước ngoài
FED FEDeral reserve (system) Hệ thống dự trữ liên bang Mỹ
FII Foreign Indirect Investment Đầu tư gián tiếp nước ngoài
FTA Free Trade Area Khu vực mậu dịch tự do
GATS General Agreement on Trade and Service (*) Hiệp định về thương mại và dịch vụ
GATT General Agreement on Tariff and Trade Hiệp định chung về thuế quan và thương mại (1947-1994)
GDP Gross-Domestic Products Tổng sản phẩm quốc nội
GNI Gross-National Income Tổng thu nhập quôc dân
GNP Gross-National Products Tổng sản phẩm quốc gia
HBL House B/L Vận đơn nhà
HDI Human Development Index Chỉ số phát triển con người
ICC International Chamber of Commerce Phòng thương mại quốc tế
ICOR Incremental Capital Output Ration Tỉ suất tăng vốn đầu ra (*)
IDA International Development Assistance Các tổ chức tài chính quốc tế
IFC International Finance Corporation Công ty tài chính quốc tế
IMF International Monetary Fund Quỹ tiền tệ quốc tế
ISO International Standards Organization Tồ chức tiêu chuẩn quốc tế
ITC International Trade Centre Trung tâm mậu dịch quốc tế
ITO International Trade Organization Tổ chức mậu dịch quốc tế (thay cho GATT)
JVC Join Venture Company Công ty liên doanh
L/C Letter of Credit Thư tín dụng
MNCs Multi-National Companies Các công ty đa quốc gia
MU Monetary Union Liên minh tiền tệ
NOR Notice Of Readiness Thông báo sẵn sàng giao hàng
NTB Non-Tariff Barriers Các hàng rào phi thuế quan
NTMs Non-Tariff Measures Các biện pháp phi thuế quan
NTR Normal Trade Relations Nguyên tắc quan hệ thương mại bình thường
OBL Original B/L Vận đơn gốc
ODA Official Development assistance Viện trợ phát triển chính thức
OECD Organization for Economic Cooperation and Development Tổ chức hợp tác và phát triển kinh tế
OPEC Organization of Petroleum Exporting Countries Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (9/1960)
P/L Packing List Phiếu đóng gói
PNTR Permanent Normal Trade Relations Nguyên tắc quan hệ thương mại bình thường vĩnh viễn
R & D Research and Development Nghiên cứu và phát triển
SDR Special Drawing Rights Quyền rút vốn đặc biệt (*)
SWOT Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats Mô hình phân tích lợi thế của doanh nghiệp trong Marketing (*)
TIO Testing and Inspection Organization Công ty giám định (hàng hóa)
TNCs Trans-National Companies Các công ty xuyên quốc gia
TRIMs Trade Related Investment Measures Hiệp định về các biện pháp đầu tư liên quan đến thương mại
TRIPs Trade Related Intellectual Property Rights Hiệp định liên quan đến quyền sở hữu trí tuệ
UNCITRAL United Nations Conference for International Trade Law Diễn đàn LHQ về thương mại quốc tế
UNCTAD United Nations Conference on Trade And Development Cơ quan thương mại và phát triển LHQ
UNDP United Nations Development Programe Chương trình phát triển của LHQ
UNESCO United Nations Educational, Scientific and Cultural Organizaton Tổ chức giáo dục, khoa học và văn hóa LHQ
UNICEF United Nations International Children’s Emergency Fund Quỹ nhi đồng LHQ
UNO United Nations Organization Tổ chức Liên Hiệp Quốc
VAT Value Added Taxes Thuế giá trị gia tăng
VCCI Vietnam Chamber of Commerce and Industry Phòng thương mại và công nghiệp VN
VIAC Vietnam International Arbitration Centre Trung tâm trọng tài quốc tế ở VN
WB World Bank Ngân hàng thế giới
WHO World Health Organization Tổ chức y tế thế giới
WTO World Trade Organization Tổ chức thương mại thế giới (1/1/1995)

(Nguồn : internet)