The translation job

phien dich trong ngoai giao

Diplomatic Interpreters in

Với phiên dịch hội nghị, đại biểu tham dự thường có kiến thức vững vàng trong lĩnh vực liên quan