Nhật ký phiên dịch

Phiên dịch Quản lý rủi ro

Loại hình : Phiên dịch hội thảo Lĩnh vực : Tài chính, Kinh tế Hình thức : Cabin, dịch đồng thời Địa điểm :